Algemene Voorwaarden – De Wasbare Luier

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – De prijs 

Artikel 8 – Nakoming en garantie 

Artikel 9 – Levering en uitvoering 

Artikel 10 – Overeenkomst

Artikel 11 – Betaling 

Artikel 12 – Klachtenregeling 

Artikel 13 – Geschillen 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud  en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud  en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een  afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument  of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel  waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie  mogelijk maakt; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt  gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese  modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de  consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

 

De Wasbare Luier
Olmentuin 34
4651RX Steenbergen
Nederland

+31 652124045

info@dewasbareluier.nl

KVK: 87894895

BTW-id: NL004504042B92

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de  ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op  de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,  digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik  maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde  voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de  overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te  verbinden. 
 2. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht  kan; 
 3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het  herroepingsrecht; 
 4. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 5. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover  van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van  de overeenkomst op afstand; 
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
 7. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste  levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij De Wasbare Luier. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na aanmelding van de retour aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van postbezorging en track&trace nummer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt De Wasbare Luier zicht het recht om de producten aan het goede doel te schenken. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Wasbare Luier binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de afnemer.


6.2 Het herroepingrecht geldt niet voor menstruatiecups en menstruatiediscs. Daarnaast geldt het herroepingsrecht niet voor artikelen die zijn gedragen, gebruikt of gewassen.

 

Artikel 7 – De prijs 

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief BTW.

 

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat  het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie  beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten  in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft  gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging  

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft  onverwijld terugbetalen. 
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 10 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen De Wasbare Luier en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Wasbare Luier op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. De Wasbare Luier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 11 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door  de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de  bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn  aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld  aan de ondernemer te melden. 
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de  ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van  betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over  openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de  volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de  consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 12 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij  de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de  geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 – Aan: De Wasbare Luier, Olmentuin 34, 4651RX Steenbergen, NL info@dewasbareluier.nl

 

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] – [Naam consumenten(en)] 

– [Adres consument(en)] 

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) – [Datum] 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.